คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

เพื่อให้การบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้กำลังที่เปลี่ยนแปลง จึงมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๗
 

๑. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองอำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติ เว้นส่วนงานที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว

๒. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เว้นในส่วนที่ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔ แล้ว

๓. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑ มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑

๔. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๒ มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๒

๕. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓

๖. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๔ มีอำนาจอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ