คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๗

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
(เฉพาะ)
เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่มเติม
ตามที่ได้มีการกำหนดอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้นเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ คสช. ตามคำสั่งดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดปรับอัตรากำลังพล ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

๑. คณะที่ปรึกษา และประสานงานด้านความมั่นคง อัตรากำลังพล จากเดิม จำนวน ๒๕ นาย เป็น จำนวน ๓๐ นาย

๒. ให้เพิ่มอัตราที่ปรึกษาให้กับฝ่ายต่าง ๆ และส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. หน่วยละ ๑๐ นาย รวม ๖๐ นาย

๓. อัตรากำลังพลของ คสช. ภายหลังจากการปรับอัตรากำลังพล ตาม ข้อ ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้น ๖๙,๒๘๘ นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


รับคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
(อุดมเดช สีตบุตร)
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เชิงอรรถแก้ไข

  1. ไม่มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา๒๐/๒๕๕๗ ขึ้น ๒๒/๒๕๕๗

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"