ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์

ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ; นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ; และ สมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2460). "ตำนานพระโกษฐ". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (น. 109–120). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย ณถนนรองเมือง. (พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา ปีมเสง พ.ศ. 2460).
2 ________. (2468). เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์ในงารพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 3 สิงหาคม ปีฉลู พ.ศ. 2468).