ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2490

ตราราชโองการ
ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ
ยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุข
เพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว)
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๔๙๐

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  • อลงกฏ
  • ธานีนิวัต
  • มานวราชเสวี
  • อดุลเดชจรัส

โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติว่า พระราชกำหนดนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันและเวลาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ และให้สิ้นสุดลงเมื่อทรงพระราชดำริเห็นว่า การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพ้นจากการประทุษฐร้ายแล้ว ซึ่งจะกระทำโดยประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ

บัดนี้ ได้ทรงพระราชดำริเห็นว่า การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพ้นจากการประทุษฐร้ายแล้ว พระราชกำหนดดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการนี้ในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"