สถานีย่อย:ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ธงประจำตำแหน่ง

การแต่งตั้ง แก้ไข

รัชกาลที่ 4 แก้ไข

รัชกาลที่ 5 แก้ไข

รัชกาลที่ 7 แก้ไข

รัชกาลที่ 8 แก้ไข

รัชกาลที่ 9 แก้ไข

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แก้ไข

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร แก้ไข

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี แก้ไข

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ แก้ไข

การอารักขา แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข