ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                          บก.ทหารสูงสุด
ที่ 173/86                                                                                                                 8 ธ.ค. 86
เรื่องการตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร

โดยที่ได้สั่งให้กิจการทุกส่วนของกรมรถไฟเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟทหาร และขึ้นในบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วตามคำสั่ง ท.สนามที่ 172/86 ลง 8 ธ.ค. 86
ฉนั้น ให้ พล.ท. มังกร พรหมโยธี เป็นผู้บัญชาการรถไฟทหาร (ผรท.) ทำหน้าที่อำนวยการรถไฟแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดตามคำสั่ง ท.สนามฉบับที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนการจัดการหน้าที่ในกองอำนวยการของผู้บัญชาการรถไฟทหารนั้น ให้ผู้บัญชาการรถไฟทหารพิจารณาและเสนอมา เพื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้สั่งตั้งต่อไป
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"