ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469

ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามที่ได้โปรดฯ ให้ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ นั้น บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการราชบัณฑิตย์สภา คือ

สภานายก นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

อุปนายก แพนกศิลปากร นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ

อุปนายก แพนกวรรณคดี มหาอำมาตย์โท พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

อุปนายก แพนกโบราณคดี มหาอำมาตย์โท พระยาโบราณราชธานินทร์

กรรมการ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าปิยภักดีนารถ

กรรมการ มหาเสวกโท พระวรวงศเธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต

กรรมการ มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี ให้มีตำแหน่งหน้าที่ในราชบัณฑิตย์สภาตามความที่ได้กล่าวในประกาศนั้นทุกประการ

ประกาศมาณวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก