ประกาศตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2469

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ทรงสังเกตเห็นว่า เวลานี้ ราชการในหน้าที่ราชบัณฑิตยสภามีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สมควรจะมีกรรมการเพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อยังประโยชน์ให้ราชการแพนกนี้ดำเนิรขึ้นสู่ฐานะแห่งความเจริญของบ้านเมืองยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับ พระสาสนโสภณ เปน กรรมการในราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก