ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475

ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา

ด้วยทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกแห่งราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงพระอุตสาหะทำราชการมาหลายสิบปีจนถึงณบัดนี้ ทรงพระชรามากอยู่แล้ว เห็นสมควรที่จะปลดเปลื้องภาระให้ได้ทรงพักผ่อนบ้าง จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกแห่งราชบัณฑิตยสภา ทรงเวนคืนตำแหน่ง และ

๒. ให้พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รับตำแหน่งนายกแห่งราชบัณฑิตยสภาต่อไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕

 • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 • ประธานคณะกรรมการราษฎร
 • ผู้รับพระบรมราชโองการ

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก