ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่าง ๆ รัชกาลที่ 6/เล่ม 12

ประกาศพระราชบัญญัติ
และ
พระราชกำหนดต่าง ๆ รัชกาลที่ ๖
พ.ศ. ๒๔๖๔
โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
พิมพ์ครั้งแรก
ราคา ๖ บาท

สารบาญ
กฎหมายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรศพ
น่า ๓๒
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกำหนดว่าด้วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพย์
น่า ๕๓
พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า
น่า ๖๗
พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขเพิ่มเติม
น่า ๑๐๗
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง
น่า ๑๑๕
พระราชบัญญัติประถมศึกษา
น่า ๒๓๓
พระราชบัญญัติเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหาร
น่า ๓๑๔
พระราชบัญญัติการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย
น่า ๓๖๒
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม (๒๔๖๔)
น่า ๓๘๕
พระราชบัญญัติงบประมาณ (๒๔๖๕)
น่า ๔๒๘
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟหลวงต่อจากฉะเชิงเทราถึงอารัญประเทศ
น่า ๒๒
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟแผ่นดินต่อจากนครราชสิมาถึงอุบล
น่า ๓๖๙
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยจัดการซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟสายตวันออก
น่า ๓๐๓
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟสายตวันออกเฉียงเหนือ
น่า ๓๗๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนตรอกเต้าหู้
น่า ๓๐๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคำนำนามสัตรีเพิ่มเติม
น่า ๒๒๙
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคำนำนามเด็ก
น่า ๒๙๐
กฎเสนาบดี
กฎเสนาบดีนครบาล กำหนดน้ำหนักรถยนต์
น่า
กฎเสนาบดีนครบาลกับมหาดไทย ว่าด้วยศาลเจ้า
น่า
กฎเสนาบดีคลัง ตั้งอัตราเก็บเงินค่าน้ำเครื่องมือบาม
น่า
กฎเสนาบดีคลัง เปลี่ยนแบบใบอนุญาตขายสุรา
น่า ๒๙๗
กฎเสนาบดีเกษตร์ เรื่อง โอนการราชโลหกิจในพังงามาขึ้นมณฑลภูเก็ต
น่า ๘๗
กฎเสนาบดีเกษตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขุดหาพลอย
น่า ๒๓๑
สัญญา
สัญญาระหว่างกรุงสยามกับอเมริกา
น่า ๒๐๖
ประกาศต่าง ๆ
ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการโอนกรมป่าไม้ไปขึ้นกระทรวงเกษตร์
น่า
ประกาศยกกรมสถิติมาขึ้นในกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลัง
น่า ๑๐๑
ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการจัดปันน่าที่ในเรื่องเพาะพรรณสัตว์น้ำ
น่า ๒๕๙
ประกาศเพิ่มเติมว่าด้วยกระทรวงพาณิชย์
น่า ๒๖๓
ประกาศใช้สัญญาสันติภาพโปรโตคลระหว่างสยามกับฮังการี
น่า ๑๑๐
ประกาศให้ใช้สัญญาสยามกับอเมริกา
น่า ๒๐๔
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่สำหรับเพ็ชร์พลอย
น่า ๒๒๗
ประกาศเก็บค่าภาคหลวงดีบุกเพิ่มเติม
น่า ๔๓๐
ประกาศยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคำนำนามเด็ก
น่า ๓๕๙
ประกาศแก้ไขความในข้อ ๓ วรรค (ช) ข้อ ๒๔ กับข้อ ๗๗ แห่งข้อบังคับว่าด้วยระเบียบศาลผสมคนกลางของเยอรมันกับสยาม
น่า ๖๕
ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติเรือนจำ
น่า ๒๗๑
ประกาศแก้ไขความในมาตรา ๓ ข้อ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวางการรถไฟ
น่า ๔๐๔
ทหาร
กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบก
น่า ๒๗๒
ประกาศแก้ความในพระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารบก
น่า ๙๓ กับน่า ๑๙๕
เสือป่า
ประกาศใช้แผ่นเครื่องหมายยศติดข้อมือเสื้อราตรี
น่า ๓๘๐
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการติดเครื่องหมายราชองครักษ์เวลาแต่งเครื่องราตรี
น่า ๓๘๒
กระทรวงเกษตราธิการ
กฎเสนาบดี เรื่อง โอนการราชโลหกิจในพังงามาขึ้นมณฑลภูเก็ต
น่า ๘๗
กฎเสนาบดีกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขุดหาพลอย
น่า ๒๓๑
กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง
น่า ๑๐๓
ประกาศให้ใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้งในมณฑลต่าง ๆ ๕ มณฑล
น่า ๓๘๙
ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทไม้
น่า ๔๙
ประกาศเพิ่มเติมไม้ประเภทหวงห้ามในพายัพ
น่า ๙๕
ประกาศเปลี่ยนแปลงไม้และอัตราค่าภาคหลวงในมณฑลต่าง ๆ ๘ มณฑล
น่า ๔๐๕
ประกาศกำหนดเขตร์หวงห้ามป่าไม้ไว้ใช้ในราชการทหาร
น่า ๒๖๗
ประกาศให้ใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่าในนครไชยศรี
น่า ๗๘
ประกาศให้ใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่าในอุบลและร้อยเอ็จ
น่า ๗๙
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ ในแควป่าสัก
น่า ๒๙
ประกาศขยายความในประกาศบอกกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลองสำหรับคลองรังสิต ฯลฯ
น่า ๑๙๓
ประกาศให้ใช้กฎเสนาบดีกำหนดอัตราค่าเรือผ่านประตูน้ำสำหรับประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
น่า ๘๙
ประกาศให้ใช้กฎเสนาบดีกำหนดอัตราค่าเรือผ่านประตูน้ำสำหรับประตูน้ำ ๖ วาสายบน
น่า ๙๑
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
กฎเสนาบดีตั้งอัตราเก็บเงินค่าน้ำเครื่องมือบาม
น่า
กฎเสนาบดีเปลี่ยนแบบใบอนุญาตขายสุรา
น่า ๒๙๗
ประกาศยกเว้นฝิ่นยาตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติฝิ่น
น่า ๖๓
ประกาศยกเว้นฝิ่นยาเพิ่มเติม
น่า ๒๙๖
ประกาศยกเว้นฝิ่นยาเพิ่มเติม
น่า ๓๐๒
ประกาศยกเว้นฝิ่นยาเพิ่มเติม
น่า ๓๙๕
ประกาศขยายชื่อฝิ่นยาที่ยกเว้น
น่า ๒๙๓
ประกาศว่าด้วยธนบัตร์ ๑ บาทที่ต่อท่อนผิด
น่า ๒๖๑
ประกาศว่าด้วยการจ่ายธนบัตร์ ๑ บาท หมวด "ห"
น่า ๓๙๒
ประกาศเลื่อนชั้นที่นาตำบลท่างิ้ว ฯลฯ
น่า ๓๖๘
ประกาศลดชั้นที่นาตำบลยางหวาย
น่า ๓๙๐
ประกาศโดยกระแสร์ความในพระราชบัญญัติมาตราทองคำเพิ่มเติม
น่า ๓๗๗
ประกาศเพิ่มเติมข้อบังคับเงินค่าเช่าบ้าน
น่า ๔๑๐
ประกาศให้เก็บเงินอากรค่าน้ำในปัตตานี
น่า ๔๑๘
กระทรวงคมนาคม
ประกาศแก้อัตราค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
น่า ๙๖
ประกาศแก้ไขประกาศเปิดใช้วิทยุโทรเลขที่เรือทุ่นแดงลำนอก
น่า ๙๙
ประกาศให้เรือในเขตร์ท่าเกาะสีชังใช้เครื่องวิทยุได้ชั่วคราว
น่า ๑๐๘
กระทรวงนครบาล
กฎเสนาบดีกำหนดน้ำหนักรถยนต์
น่า
กฎเสนาบดีว่าด้วยศาลจ้าว
น่า
ประกาศ เรื่อง ตั้งอำเภอบางแม่นาง
น่า ๒๐
ประกาศ เรื่อง ตั้งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นการมหรศพ
น่า ๕๑
ประกาศพแนกป้องกันโรคร้ายที่ ๑–๖๔
น่า ๔๑๒
กระทรวงมหาดไทย
กฎเสนาบดีว่าด้วยศาลจ้าว
น่า
กฎข้อบังคับการจดทะเบียนสมาคมสำหรับหัวเมือง
น่า ๒๔
ประกาศขยายเขตร์สุขาภิบาลเมืองสงขลา
น่า ๑๑๒
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทว์ในเขตร์ปัตตานีกับนครศรีธรรมราช
น่า ๔๒๖
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา
ในท้องที่มณฑลปราจิน
น่า ๓๖๑
ในท้องที่มณฑลปราจิน ครั้งที่ ๒
น่า ๔๑๔
ในท้องที่มณฑลนครศรีธรรมราช
น่า ๓๗๔
ในท้องที่มณฑลมหาราษฎร์
น่า ๓๗๕
ในท้องที่มณฑลอุบล
น่า ๓๗๖
ในท้องที่มณฑลอุบล ครั้งที่ ๒
น่า ๔๐๙
ในท้องที่มณฑลสุราษฎร์
น่า ๓๗๘
ในท้องที่มณฑลราชบุรี
น่า ๓๗๙
ในท้องที่มณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๒
น่า ๔๐๓
ในท้องที่มณฑลร้อยเอ็จ
น่า ๓๘๓
ในท้องที่มณฑลภูเก็ต
น่า ๓๘๔
ในท้องที่มณฑลภูเก็ต
น่า ๔๐๑
ในท้องที่มณฑลพิศณุโลก
น่า ๓๘๘
ในท้องที่มณฑลพิศณุโลก ครั้งที่ ๒
น่า ๓๙๓
ในท้องที่มณฑลพิศณุโลก ครั้งที่ ๓
น่า ๔๐๘
ในท้องที่มณฑลพิศณุโลก ครั้งที่ ๔
น่า ๔๑๕
ในท้องที่มณฑลอยุธยา
น่า ๓๙๔
ในท้องที่มณฑลอุดร
น่า ๓๙๙
ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์
น่า ๔๐๒
ในท้องที่มณฑลพายัพ
น่า ๔๐๗
ในท้องที่มณฑลพายัพ ครั้งที่ ๒
น่า ๔๑๑
ในท้องที่มณฑลพายัพ ครั้งที่ ๓
น่า ๔๑๗
ในท้องที่มณฑลนครราชสีมา
น่า ๔๑๖
กระทรวงวัง
ประกาศให้ทหารรักษาวังใช้เครื่องฝึกหัดสีคากีตามแบบกองทัพบก
น่า ๒๙๒
สำนักงานตรวจและใช้ณี่
กฎข้อบังคับ ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้ณี่
น่า ๕๘
กฎข้อบังคับ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยระเบียบการจ่ายเงิน
น่า ๓๙๖

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก