ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่าง ๆ รัชชกาลที่ 8/เล่ม 1

ประกาศพระราชบัญญัติ
และ
พระราชกำหนดต่าง ๆ รัชชกาลที่ ๘
พ.ศ. ๒๔๗๗
โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
ถนนบำรุงเมือง พระนคร

ส า ร บ า ญ
กฎหมายประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๗

เอกสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนพระมหากษัตริย์
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

พระราชบัญญัติ
หน้า ๑๐๖
หน้า ๑๐๘
หน้า ๑๑๓
หน้า ๑๒๑

พระราชกฤษฎีกา
หน้า ๖๕
หน้า ๑๓๖
หน้า ๖๗
หน้า ๗๓
หน้า ๑๐๔
หน้า ๗๗
หน้า ๑๐๒

กฎกระทรวง
หน้า ๑๓
หน้า ๗๕

พระยาศรีบัญชา ผู้พิมพ์โฆษณา
พิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ถนนบำรุงเมือง พระนคร
๓๐/๒/๗๘