ประชุมกาพย์เห่เรือ (2464)

ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ ประชุมกาพย์เห่เรือ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ประชุมกาพย์เห่เรือ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓
แจกในการกฐินพระราชทาน
จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ
ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก
ณวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2464). ประชุมกาพย์เห่เรือ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในงานกฐินพระราชทาน จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2464].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก