ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 53 (2476)/ผู้วายชนม์

  • พระพิทักษ์สาครเกษตร (หยวก ลีละบุตร)
  • พ.ศ. ๒๔๐๙–พ.ศ. ๒๔๗๔

ประวัติ
อำมาตย์ตรี พระพิทักษ์สาครเกษตร (หยวก ลีละบุตร)
(เจ้าภาพเรียงส่งมา)

อำมาตย์ตรี พระพิทักษ์สาครเกษตร (หยวก ลีละบุตร) บ.ช., บ.ม., ว.ป.ร.๔ บุตรนายรี ลีละบุตร เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ เข้ารับราชการเป็นเสมียนรองเวร กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นเสมียนกรมฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๐ รับประทวนบรรดาศักดิ์เป็นขุนดุรงคพิทักษ์ นายเวรกรมฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นเลขานุการปลัดทูลฉลอง พ.ศ. ๒๔๔๓ เปลี่ยนนามประทวนบรรดาศักดิ์เป็นนายชำนาญกระบวน นายเวรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็นผู้ช่วยกรมฝ่ายเหนือ และรับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็นพันภาณุราช ปลัดกรมฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นผู้ช่วยราชการเวรวิเศษ และเป็นหลวงพิพิธสุนทร พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นปลัดกรมบัญชี พ.ศ. ๒๔๕๔ รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอก ย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นพระเรืองศักดิ์สาครเขตร พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนนามบรรดาศักดิ์เป็นพระพิทักษ์สาครเกษตร พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นเสมียนตรา มณฑลนครไชยศรี พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นอำมาตย์ตรี พ.ศ. ๒๔๖๗ ออกจากราชการ รับพระราชทานบำนาญ

พระพิทักษ์สาครเกษตรป่วยเป็นไข้รากสาด ถึงแก่กรรมวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ คำนวณอายุได้ ๖๕ ปี.