ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 70/เรื่องที่ 11

ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย

เดิมท้าวสุวอเป็นบุตรอัครฮาดเมืองยโสธร เป็นหลานเจ้าปาศักดิ์คนเก่าอยู่เมืองยโสธร ครั้งเจ้าอนุเป็นกบฎ เจ้าคุณพระยาบดินทรเดชาฯ ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ เอาท้าวสุวอไปด้วย แล้วตั้งท้าวสุวอเป็นที่พระปทุมเทวา เจ้าเมืองหนองคาย แล้วเอาราชบุตรเมืองยโสธรไปเป็นอุปฮาดเมืองหนองคาย ท้าวพิมพ์ น้องชายพระปทุม เป็นที่ราชวงศ์ ท้าวบิตา หลานพระปทุม เป็นราชบุตร

พระปทุมเทวามีบุตร ท้าวก่ำ เป็นท้าวขัตยะ อายุ ๓๖ ปี ท้าวเซม เป็นท้าวไชยกุมาร อายุ ๒๐ เด็ก ๕

อุปฮาดมีบุตร ท้าวเสม เป็นท้าวสุ ราชวงศ์ อายุ ๒๐ ปี

ราชวงศ์ มีบุตร ท้าวสุริยวงศ์ อายุ ๓๐ ปี ๑ ท้าวไชยเสน อายุ ๒๗ ปี ๑, ท้าวศรีสุราช อายุ ๒๕ ปี ท้าวเชษฐา อายุ ๒๗ ปี ท้าวทิตย์กุ อายุ ๒๓ ปี เด็ก ๔

เดิมเพี้ยเมืองเป็นพระลคร เจ้าเมือง ท้าวจันทโสภา หลานพระลคร เป็นราชวงศ์ เอาท้าวคำยวง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นราชบุตร รักษาบ้านเมืองมาได้ ๑๑ ปี พระลครเมืองแพนถึงแก่กรรม จึงตั้งท้าวคำบุง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นพระลคร แต่ราชวงศ์ ราชบุตร นั้น คงที่ตามเดิม ท้าวบุงรักษาบ้านเมืองมาได้ ๒๑ ปี พระลคร ราชวงศ์ ถึงแก่กรรม จึงตั้งราชบุตรเป็นท้าวคำยวง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นที่พระลคร ๑ เอาท้าวสุวรรณ บุตร์พระลครคำบุง เป็นอุปฮาด ๑ เอาท้าวบุญจันทร์ บุตรพระลครคำยวง เป็นราชวงศ์ ๑ เอาท้าวคำพาง บุตรพระลครคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ๔ คน พระลครเมืองแพนมีบุตร คือ ท้าวคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ท้าวคำบุง เป็นพระลคร ตาย ๑ ๒ คน

พระลครคำบุงมีบุตร คือ ท้าวสุวรรณ เป็นที่อุปฮาด คนหนึ่ง

พระลครคำยวงมีบุตร คือ ท้าวคำฟาง เป็นราชบุตร อายุ ๕๖ ปี ท้าวบุญจันทร์ เป็นราชวงศ์ อายุ ๔๓ ปี ท้าวคำบุง เป็นขัติย อายุ ๔๙ ปี รวม ๓ คน

อุปฮาดท้าวสุวรรณมีบุตร เดิมท้าวบุญมา ตั้งให้เป็นท้าวจันทรชมภู อายุ ๒๘ ปี ท้าวอิง อายุ ๑๖ ปี