ผู้สร้างสรรค์:ถนอม กิตติขจร

ถนอม กิตติขจร
(พ.ศ. 2454–2547)
ข้าราชการทหารและนักการเมืองชาวไทย
ถนอม กิตติขจร

คำสั่งแก้ไข