สถานีย่อย:นายกรัฐมนตรีไทย

การแต่งตั้ง

แก้ไข
  รัฐประหาร
ที่ เอกสาร ปี ผู้ได้รับแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี
1 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2475 2475 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 1
2 ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 2
3 พระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2476 2476 3
4 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2476 พระยาพหลพลพยุหเสนา 4
5 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2476 5
6 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2477 2477 6
7 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2480 2480 7
8 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2480 8
9 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2481 2481 แปลก พิบูลสงคราม 9
10 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2485 2485 10
11 ประกาสตั้งนายกรัถมนตรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2487 2487 ควง อภัยวงศ์ 11
12 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2488 2488 ทวี บุณยเกตุ 12
13 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2488 เสนีย์ ปราโมช 13
14 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 มกราคม 2489 2489 ควง อภัยวงศ์ 14
15 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2489 ปรีดี พนมยงค์ 15
16 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2489
17 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2489 16
18 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2489 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 17
19 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2490 2490 18
20 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2490 ควง อภัยวงศ์ 19
21 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2491 2491 20
22 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2491 แปลก พิบูลสงคราม 21
23 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2492 2492 22
24 ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 2494 23
25 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494 24
26 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2495 2495 25
27 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2500 2500 26
28 ประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500 สฤษดิ์ ธนะรัชต์
29 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 กันยายน 2500 พจน์ สารสิน 27
30 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 มกราคม 2501 2501 ถนอม กิตติขจร 28
31 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 สฤษดิ์ ธนะรัชต์
32 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 2502 29
33 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2506 2506 ถนอม กิตติขจร 30
34 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2512 2512 31
35 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 2514
36 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2515 2515 32
37 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2516 2516 สัญญา ธรรมศักดิ์ 33
38 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2517 2517 34
39 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 2518 เสนีย์ ปราโมช 35
40 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2518 คึกฤทธิ์ ปราโมช 36
41 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 เมษายน 2519 2519 เสนีย์ ปราโมช 37
42 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กันยายน 2519 38
43 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สงัด ชลออยู่
44 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2519 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 39
45 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 2520 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40
46 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2522 2522 41
47 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2522 เปรม ติณสูลานนท์ 42
48 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2526 2526 43
49 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2529 2529 44
50 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2531 2531 ชาติชาย ชุณหะวัณ 45
51 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2533 2533 46
52 ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 2534 สุนทร คงสมพงษ์
53 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2534 อานันท์ ปันยารชุน 47
54 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 2535 สุจินดา คราประยูร 48
55 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 อานันท์ ปันยารชุน 49
56 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 กันยายน 2535 ชวน หลีกภัย 50
57 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 2538 บรรหาร ศิลปอาชา 51
58 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 2539 ชวลิต ยงใจยุทธ 52
59 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 2540 ชวน หลีกภัย 53
60 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 2544 ทักษิณ ชินวัตร 54
61 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 2548 55
62 ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 20 กันยายน 2549 2549 สนธิ บุญยรัตกลิน
63 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56
64 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 2551 สมัคร สุนทรเวช 57
65 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58
66 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 59
67 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60
68 ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 2557 ประยุทธ์ จันทร์โอชา
69 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 61
70 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 2562 62
71 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 2566 เศรษฐา ทวีสิน 63

ดูเพิ่ม

แก้ไข