คณะรัฐมนตรีไทย
คณะที่ 60 (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2554แก้ไข

พ.ศ. 2555แก้ไข

พ.ศ. 2556แก้ไข

พ.ศ. 2557แก้ไข

พ.ศ. 2560แก้ไข