สถานีย่อย:สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 ในชื่อ "ราชบัณฑิตยสภา" ต่อมาใน พ.ศ. 2476 ยุบแยกเป็น "ราชบัณฑิตยสถาน" และหน่วยงานอื่น ๆ ครั้น พ.ศ. 2558 ได้รับการปรับปรุงโครงสร้าง โดยให้ "ราชบัณฑิตยสถาน" เป็น "สำนักงานราชบัณฑิตยสภา" มีสถานะเป็นส่วนราชการอิสระระดับกรมในฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการของรัฐ[1]
ที่ทำการเดิม ณ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ

งานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2563). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?p=ABOUT-HISTORY-ORS