สถานีย่อย:สำนักงานราชบัณฑิตยสภา/กฎหมาย

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กฎหมายและเอกสารทางการ

หน่วยงานแก้ไข

การสถาปนาหน่วยงานแก้ไข

  1. ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2476(ต้นฉบับ)
  3. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2485(ต้นฉบับ)
  4. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487(ต้นฉบับ)
  5. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544
  6. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558

การจัดระเบียบหน่วยงานแก้ไข

ประเภทวิชาแก้ไข

การประชุมแก้ไข

บุคคลแก้ไข

การแต่งตั้งและถอดถอนแก้ไข

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารแก้ไข

ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาคีสมาชิกแก้ไข

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักแก้ไข

การกำหนดจำนวนบุคคลแก้ไข

การเทียบตำแหน่งแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

การเงินแก้ไข

หลักเกณฑ์ทางภาษาแก้ไข

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแก้ไข

การทับศัพท์แก้ไข

เขตการปกครองไทยแก้ไข

ชื่อดินแดนแก้ไข

เบ็ดเตล็ดแก้ไข