สถานีย่อย:ศาลยุติธรรมไทย

กฎหมาย แก้ไข

ศาลชั้นต้น แก้ไข

คำพิพากษา แก้ไข

  • คำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ในคดีหมายเลขแดงที่ 1237/2550 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท (พระมหากษัตริย์)
  • คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2500 ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยกรม กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
  • คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

คำสั่ง แก้ไข

  • คำสั่งศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ 5363/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ความแพ่ง ระหว่าง นางสาวศุกรียา วรรณายุวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน โจทก์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลย (เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563)
  • คำสั่งศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ พศ 76/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ความอาญา ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้คัดค้าน เรื่อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

อื่น ๆ แก้ไข

ศาลชั้นอุทธรณ์ แก้ไข

  • คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีแดงที่ 278 พ.ศ. 2482 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2482 ความแพ่ง ระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์ สมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ 2 จำเลย เรื่อง คำสั่ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482
  • คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 62/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน จำเลย
  • คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 63/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ จำเลย

ศาลฎีกา แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข