พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา

พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 1–3. (2455). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิมพ์ขึ้นเปนส่วนพระกุศลทานมัยในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น 3) กรมหลวงวรเสฐสุดา พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกย์ลักษณวดี].
2 พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา เล่ม 1. (2457). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย.
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2. (2495). (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ.