ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ/ภาคที่ 13

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๓
คำให้การสมณะทูตพม่า ว่าด้วยประเพณีสงฆ์มณฑลในประเทศพม่า
นายพลตรี พระยาวรเดชศักดาวุธ ราชองครักษ์
พิมพ์ในงานปลงศพสนองคุณกลีบ มารดา
กับชื่น มารดาคุณหญิงวรเดชศักดาวุธ
เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2464). ลัทธิธรรมเนียมภาคต่าง ๆ ภาคที่ 13. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [นายพลตรี พระยาวรเดชศักดาวุธ (ชื่น สรรพตานนท์) ราชองครักษ์ พิมพ์ในงานปลงศพสนองคุณกลีบ มารดา กับชื่น มารดาคุณหญิงวรเดชศักดาวุธ เมื่อปีระกา พ.ศ. 2464].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก