สถานีย่อย:กระทรวงมุรธาธร

กระทรวงมุรธาธร
กระทรวงในอดีตของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2435 ประกอบด้วย กรมพระอาลักษณ์ ปฏิบัติงานด้านเอกสารและหนังสือ กรมรัฐมนตรีสภา ปฏิบัติงานธุรการของเสนาบดี และกรมราชเลขานุการ ปฏิบัติงานธุรการของพระมหากษัตริย์ ต่อมาใน พ.ศ. 2439 ยุบรวมเป็นกรมราชเลขานุการกรมเดียว ครั้นในรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2454 ตั้งกระทรวงมุรธาธรขึ้นอีกครั้ง ประกอบด้วย กรมพระอาลักษณ์ กับกรมราชเลขานุการ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น กรมราชเลขาธิการ) เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 แล้ว โอนกรมพระอาลักษณ์ไปอยู่กับคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) เหลือแต่กรมราชเลขาธิการ[1] (ปัจจุบันคือ กรมราชเลขานุการในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวัง)

งานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก https://www2.soc.go.th/?page_id=159