สถานีย่อย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:รัฐธรรมนูญ 2557)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

การประกาศใช้ แก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไข

ครั้งที่ 1 แก้ไข

วันที่ กระบวนการ งาน
10 มิถุนายน 2558 เสนอร่าง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/20025 (เริ่มดัชนี)
18 มิถุนายน 2558 พิจารณา รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2558 (เริ่มดัชนี)
19 มิถุนายน 2558 ยืนยันมติ หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 0007/3588 (เริ่มดัชนี)
12 กรกฎาคม 2558 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558

ครั้งที่ 2 แก้ไข

วันที่ กระบวนการ งาน
3 มีนาคม 2559 เสนอร่าง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/7750 (เริ่มดัชนี)
10 มีนาคม 2559 พิจารณา รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2559 (เริ่มดัชนี)
21 มีนาคม 2559 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559

ครั้งที่ 3 แก้ไข

วันที่ กระบวนการ งาน
23 สิงหาคม 2559 เสนอร่าง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/30802 (เริ่มดัชนี)
26 สิงหาคม 2559 พิจารณา รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 53/2559 (เริ่มดัชนี)
26 สิงหาคม 2559 ยืนยันมติ หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 0007/4684 (เริ่มดัชนี)
30 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559

ครั้งที่ 4 แก้ไข

วันที่ กระบวนการ งาน
10 มกราคม 2560 เสนอร่าง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/851
13 มกราคม 2560 พิจารณา รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (เริ่มดัชนี)
13 มกราคม 2560 ยืนยันมติ หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 0007/193 (เริ่มดัชนี)
15 มกราคม 2560 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560

การยกเลิก แก้ไข