สถานีย่อย:ศาสนาฮินดู

สัญลักษณ์ "โอม" ของศาสนาฮินดูที่ย่านชาวจีนในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

คัมภีร์แก้ไข

 1. ราชนิติ (2414) (เริ่มดัชนี)
 2. ราชนิติของจาณักยพราหมณ์, โดย จาณักยพราหมณ์, แปลโดย หลวงพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล) (2465) (เริ่มดัชนี)
 3. ราชนิติสาสตร, โดย พราหมณ์อนันตญาณ และพราหมณ์คณามิสสกะ, แปลโดย พระมหาแก้ว วัดราชบุรณะ และ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) (เริ่มดัชนี)

เรื่องปรัมปราแก้ไข

 1. เทวกำเนิด, โดย พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ) (2502) (ต้นฉบับ)
 2. พระเป็นเจ้าของพราหมณ์, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2503) (ต้นฉบับ)
 3. "พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ฯลฯ", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 4. "แม่ย่านาง", โดย เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป, ใน แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี (2481)

สารคดีแก้ไข

 1. "นักขัตตฤกษ์ของชาวฮินดู", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 22 (2472) (ต้นฉบับ)
 2. "พิธีโล้ชิงช้า", โดย สมบุญ โชติจิตร, ใน พระพุทธบาทสระบุรี พิธีตรุษะสงกรานต์ และพิธีโล้ชิงช้า (2478) (เริ่มดัชนี)

เอกสารทางประวัติศาสตร์แก้ไข

 1. ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช (2473) (เริ่มดัชนี)
 2. เมืองพาราณสี (2502) (เริ่มดัชนี)