มัสยิดบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่
  1. คำให้การชาวอังวะ (2458)
  2. คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ (2474) (ต้นฉบับ)
  3. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และ พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์) (2466)
  4. "จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 24 (2465) (ต้นฉบับ)
  5. ใบบอก เรื่อง ทัพฮ่อ (2475) (ต้นฉบับ)
  6. ประวัติสังเขปของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเพียงปราบฮ่อ พ.ศ. 2430 (2476) (ต้นฉบับ)
  7. พงศาวดารภาคอีสาน, โดย พระสุนทรราชเดช (แข้ ปทุมชาติ) (2472)

ดูเพิ่ม

แก้ไข