อธิบาย เรื่อง ธงไทย (2476)

ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ อธิบาย เรื่อง ธงไทย
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
อธิบาย เรื่อง ธงไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์
นางวิเชียร เทศสอาด และ นายเยื้อน สนธิสอาด
พิมพ์ในงานปลงศพ
นางเปี่ยม เทศสอาด
และ
พระราชทานเพลิงนายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด
ณวัดสุทธาราม จังหวัดธนบุรี
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ประเสริฐสมุด

บรรณานุกรม แก้ไข

  • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2476). อธิบาย เรื่อง ธงไทย. พระนคร: โรงพิมพ์ประเสริฐสมุด. [นางวิเชียร เทศสอาด และนายเยื้อน สนธิสอาด พิมพ์ในงานปลงศพนางเปี่ยม เทศสอาด และพระราชทานเพลิงนายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด ณวัดสุทธาราม จังหวัดธนบุรี วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2476].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก