ตัวอย่าง 1แก้ไข

{{เศษส่วน|ก|ข|ค}}
แสดงผล
+

ตัวอย่าง 2แก้ไข

{{เศษส่วน|ก|ข}}
แสดงผล

ตัวอย่าง 3แก้ไข

{{เศษส่วน|ก}}
แสดงผล
1

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข