คาถาท่านปู่พญายมราช

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

คาถาท่านปู่พยายมราช

ปะโตเมตัง ปะระชีวีนัง สุคะโต จุติ

จิตตะเมตตะ นิพพานัง สุคะโต จุติ

กลับหน้าหลัก