จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ

จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ, จารึกหลักที่ 12, จารึกสุโขทัย หลักที่ 12 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หลักที่ 12". (2477). ใน แผนกตรวจรักษาของโบราณ, ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 (น. 141–144). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477].
2 "สร้างพระพุทธบาทศิลาคู่ไว้ ณ เมืองชัยนาท เมื่อปีมะแม พ.ศ. 1970 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 27). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.