ตำนานเงินตรา มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2474). ตำนานเงินตรา. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์ ครบสัตตมวารณวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2474).
2 ________. (2494). "ตำนานเงินตรา". ใน ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค 2 (น. 549–572). พระนคร: คลังวิทยา.