พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้าแก้ไข

นะโม พระพุทธสิกขี พระพุทธเจ้า

ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในวัฏฏะสงสารโดยสิ้นเชิง และด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณ ลูกนบน้อมนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้จิตของลูก สะอาด สว่าง สดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านนิพพานเทอญ สัมปจิตฉามิ (ท่อง 9 จบ)


หมายเหตุ: อานิสงค์คือ

  1. หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง
  2. จิตเข้าถึงความเป็นอริยะ
  3. หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด


คาถาอีกบทหนึ่งแก้ไข

นะโม กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง อิทธิธรรมะปาฏิหาริยะกะรัง สมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นพุทธะรูปัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

กลับหน้าหลัก