พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว ลงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1230

พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว ลงวันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง จ.ศ. 1230 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว". (2423). ใน สมิท, เอ็ม. เอ. (ผู้รวบรวม), กฎหมายลักษณทาษ (น. 82–87). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครูสมิท.
2 "พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 8 (น. 19–24). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.