ภาพยนตร์ในเมืองไทย/คำปรารภ

คำปรารภของผู้เรียบเรียง

คุณสงวน มัทวพันธุ์ นายกสมาคมโรงภาพยนตร์ ได้ปรารภกับข้าพเจ้า ใคร่จะจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นบรรณาการเนื่องในงานฌาปนกิจศพคุณพิสิฐ ตันสัจจา ซึ่งเคยเป็นกรรมการท่านหนึ่งในสมาคมโรงภาพยนตร์ และเป็นตัวจักรสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทย ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส กำหนดวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยขอเรื่องที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ จึงได้ค้นคว้าเรียบเรียงให้ตามความประสงค์ โดยตั้งชื่อเรื่องเป็นกลาง ๆ ว่า “ภาพยนตร์ในเมืองไทย” ดังที่ท่านเห็นอยู่ในบัดนี้

การเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ ต้องใช้เวลาค้นคว้าอย่างกะทันหัน คือ ต้องหาหลักฐาน (Sources) ต่าง ๆ ให้ครบครัน ซึ่งในเมืองไทยเรามีน้อยมาก แต่ข้าพเจ้าก็พยายามเรียบเรียงให้ได้เนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่คุณสงวน มัทวพันธุ์ ได้ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นบางประการ เป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย อย่างไรก็ดี เท่าที่ได้เรียบเรียงเสร็จแล้ว ก็เห็นว่า เป็นหนังสือที่มีสาระพอสมควร เหมาะสมที่จะแจกในงานนี้ เพราะท่านผู้วายชนม์ก็เป็นผู้อยู่ในวงการภาพยนตร์อยู่แล้ว ส่วนหลกฐานอ้างอิง (Reference) มาจากที่ใด ข้าพเจ้าได้ทำเป็นหนังสืออุเทศไว้เพื่อสะดวกแก่ท่านผู้อ่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดที่จะหาอ่านละเอียดจากหนังสือดังกล่าวได้ ป็นอย่างดี ส่วนข้อคิดเห็นบางประการเป็นของข้าพเจ้าเองก็มีเป็นส่วนมาก หากผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดแล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความยินดีแต่ผู้เดียว

อนึ่ง หากหนังสือเล่มนี้จะอำนวยคุณประโยชน์แก่ท่านที่ได้รับแจกด้วยประการใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศส่วนกุศลทั้งมวลนี้แด่คุณพิสิฐ ตันสัจจา ให้ประสพแด่อิฏฐคุณมนุญผล เสวยทิพสมบัติในสุคติสัมปรายภาพ สมดังมโนปณิธานทุกประการ เทอญ

  • สมชาย พุ่มสอาด
  • ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๔