สถานีย่อย:เกษตรกรรม

การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้
นาในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

การทำนาแก้ไข

การเพาะปลูกแก้ไข

การเลี้ยงสัตว์แก้ไข