สถานีย่อย:โรงพิมพ์ไทย

โรงพิมพ์ไทย
บ้างสะกด "โรงพิมพ์ไท" บ้างเรียก "โรงพิมพ์ห้องสมุดไท" เป็นโรงพิมพ์ในกรุงเทพฯ เจ้าของ คือ ขุนโสภิตอักษรการ (แห; เกิด พ.ศ. 2412; ตาย 15 ตุลาคม พ.ศ. 2477) ไม่ทราบปีที่เริ่มและยุติกิจการ[1]

งานของโรงพิมพ์ไทยแก้ไข

2450แก้ไข

2454แก้ไข

2455แก้ไข

2457แก้ไข

2458แก้ไข

2459แก้ไข

2460แก้ไข

2463แก้ไข

งานของโรงพิมพ์ไทแก้ไข

2466แก้ไข

2470แก้ไข

2471แก้ไข

งานของโรงพิมพ์ห้องสมุดไทแก้ไข

2477แก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอนก นาวิกมูล. (2549). ขุนนางชาวสยาม. กรุงเทพฯ: แสงดาว. ISBN 9789749818619. น. 119–130.