ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๙) - ๒๔๖๓.pdf

  1. คำนำ (น. 1–4)
  2. จดหมายเหตุหอสาตราคม (น. 1–12)
  3. จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ (น. 13–18)
  4. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411) (น. 19–49)