ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๑) - ๒๔๘๑.pdf

  1. คำนำ (น. ก–ค)
  2. บันทึกพงศาวดารเขมร (น. ก–ช)
  3. พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170 (น. 1–69)
  4. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ (น. 70–94)
  5. พงศาวดารเขมรอย่างย่อ (น. 95–103)
  6. ราชพงศาวดารญวน (น. 104–109)
  7. สารบาญค้นเรื่อง (น. 111–121)