แม่แบบ:บันทึกข้อความ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างส่วนต้นของบันทึกข้อความของราชการไทย เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการ

แผนผังแก้ไข

ตราครุฑ ข้างครุฑ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ จาก (1)
ที่ ที่ (2) วันที่ วัน (3)
เรื่อง เรื่อง (4)

เรียน เรียน (5)

วิธีใช้แก้ไข

โค้ดที่ใช้ทั่วไปแก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้ แบบคำหรือแบบเลขก็ได้

แบบคำแก้ไข

{{บันทึกข้อความ
|จาก = 
|ที่ = 
|วัน = 
|เรื่อง = 
|เรียน = 
}}

แบบเลขแก้ไข

{{บันทึกข้อความ
|1 = 
|2 = 
|3 = 
|4 = 
|5 = 
}}

โค้ดทั้งหมดแก้ไข

{{บันทึกข้อความ
<!-- กรณีทั่วไป -->
|จาก = 
|ที่ = 
|วัน = 
|เรื่อง = 
|เรียน = 
|เขียนทับเรียน = 
|กว้างเรียน = 

<!-- กรณีพิเศษ -->
|ข้างครุฑ = 
|ไม่มีเส้น = 

<!-- ครุฑ -->
| ครุฑ = 
| ขนาดครุฑ = 
| บรรยาย = 
| รูป = 
}}

คำอธิบายแก้ไข

กรณีทั่วไปแก้ไข

ช่อง คำอธิบาย
แบบเลข แบบคำ คำที่ใช้แทนได้
1 จาก ส่วนราชการ /
ที่อยู่
ใส่ที่อยู่
2 ที่ เลขที่ ใส่เลขที่ของหนังสือ (เช่น "นร 1234/5678")
3 วัน วันที่ ใส่วันที่
4 เรื่อง ใส่เรื่อง
5 เรียน ถึง
  • ใส่บุคคลที่จ่าถึง
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนคำว่า "เรียน" เป็นคำอื่น (เช่น "กราบเรียน", "ถึง" ฯลฯ) ให้เพิ่มโค้ด |เขียนทับเรียน= แล้วเติมข้อความที่ต้องการลงไป
  • ความกว้างโดยอัตโนมัติของช่องว่างถัดจากคำว่า "เรียน" คือ 35em, ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้เพิ่มโค้ด |กว้างเรียน= แล้วเติมขนาดที่ต้องการลงไป (ใส่แต่เลข, ไม่ต้องใส่ "em" ตาม)

กรณีพิเศษแก้ไข

  • ถ้าต้องการใส่ข้อความระหว่างครุฑกับคำว่า "บันทึกข้อความ" (เช่น คำว่า "ด่วนที่สุด") ให้เพิ่ม |ข้างครุฑ= แล้วเติมข้อความลงไป, ข้อความนี้มีขนาดอัตโนมัติ คือ 200%, การใส่สี กระทำได้โดยใช้ แม่แบบ:สี ช่วย
  • ถ้าไม่ต้องการให้มีเส้นคั่นก่อน "เรียน" ให้เพิ่ม |ไม่มีเส้น= แล้วปล่อยว่างไว้ ไม่ต้องเติมอะไร

ตราครุฑแก้ไข

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1 Thai government Garuda emblem (Version 1).svg
2 Thai government Garuda emblem (Version 2).svg
3 Thai government Garuda emblem (Version 3).svg
4 Thai government Garuda emblem (Version 4).svg
5 Thai government Garuda emblem (Version 5).svg รูปที่ใช้อัตโมัติ
6 Thai government Garuda emblem (Version 6).svg
7 Thai government Garuda emblem (Version 7).svg

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{บันทึกข้อความ
|จาก = งานธุรการ (ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ. โทร. 2140
|ที่ = อว 67.21/
|วัน = 16 กันยายน 2563
|เรื่อง = 	งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563
|เรียน = คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์
}}

หรือ

{{บันทึกข้อความ
|1 = งานธุรการ (ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ. โทร. 2140
|2 = อว 67.21/
|3 = 16 กันยายน 2563
|4 = งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563
|5 = คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์
}}

หรือ

{{บันทึกข้อความ
|งานธุรการ (ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ. โทร. 2140
|อว 67.21/
|16 กันยายน 2563
|งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563
|คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์
}}

ผลลัพธ์แก้ไข

ตราครุฑ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ (ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ. โทร. 2140
ที่ อว 67.21/ วันที่ 16 กันยายน 2563
เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563

เรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{บันทึกข้อความ
|จาก = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
|ที่ = มท ๐๒๓๐/๑๗๙๖
|วัน = ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
|เรื่อง = แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
|เรียน = อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
|ไม่มีเส้น = 
|ข้างครุฑ = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
}}

หรือ

{{บันทึกข้อความ
|1 = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
|2 = มท ๐๒๓๐/๑๗๙๖
|3 = ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
|4 = แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
|5 = อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
|ไม่มีเส้น = 
|ข้างครุฑ = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
}}

หรือ

{{บันทึกข้อความ
|ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
|มท ๐๒๓๐/๑๗๙๖
|๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
|แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
|อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
|ไม่มีเส้น = 
|ข้างครุฑ = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
}}

ผลลัพธ์แก้ไข

ตราครุฑ ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
ที่ มท ๐๒๓๐/๑๗๙๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดูเพิ่มแก้ไข