แม่แบบ:หนังสือภายใน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์ แก้ไข

ใช้สร้างส่วนต้นของหนังสือภายใน หนังสือสั่งการ หรือหนังสือประชาสัมพันธ์ ของราชการไทย (เช่น คำสั่ง, ประกาศ, กฎ, ระเบียบ, ฯลฯ) หรือหนังสืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการ

แผนผัง แก้ไข

4
ตราครุฑ
ตราครุฑ
1
2
3

วิธีใช้ แก้ไข

โค้ดที่ใช้ทั่วไป แก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้

{{หค
|1 = 
|2 = 
|3 = 
|4 = 
}}

โค้ดทั้งหมด แก้ไข

{{หนังสือภายใน
<!-- ข้อความหลัก (ใต้ครุฑ) -->
|1 = 
|ขนาด1 = 
|2 = 
|ขนาด2 = 
|3 = 
|ขนาด3 = 

<!-- ข้อความเสริม (บนครุฑ) -->
|4 = 
|ขนาด4 = 
|เขียนทับ4 = 

<!-- ครุฑ -->
| ครุฑ = 
| ขนาดครุฑ = 
| บรรยาย = 
| รูป = 

<!-- เส้น -->
|ขนาดเส้น = 
|เส้น = 
}}

คำอธิบาย แก้ไข

ช่องทั่วไป แก้ไข

ช่อง คำอธิบาย
ข้อความหลัก (ใต้ครุฑ)
1
 • สำหรับข้อความใต้ครุฑ แถวแรก (เช่น "คำสั่ง...")
 • ตัดบรรทัดได้ด้วยโดยใช้โค้ด <br> ช่วย (เช่น คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับ<br>และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
 • ขนาดอัตโนมัติของอักษร คือ 100%, เปลี่ยนแปลงได้โดยเพิ่มโค้ด |ขนาด1 = แล้วใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "%")
2
 • สำหรับข้อความใต้ครุฑ แถวที่สอง (เช่น "ที่...")
 • ตัดบรรทัดได้ด้วยโดยใช้โค้ด <br> ช่วย (ดูตัวอย่างจากช่องก่อนหน้า)
 • ขนาดอัตโนมัติของอักษร คือ 100%, เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้โค้ด |ขนาด2 = แล้วใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "%")
3
 • สำหรับข้อความใต้ครุฑ แถวที่สาม (เช่น "เรื่อง...")
 • ตัดบรรทัดได้ด้วยโดยใช้โค้ด <br> ช่วย (ดูตัวอย่างจากช่องก่อนหน้า)
 • ขนาดอัตโนมัติของอักษร คือ 100%, เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้โค้ด |ขนาด3 = แล้วใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "%")
ข้อความเสริม (บนครุฑ)
4
 • สำหรับข้อความบนครุฑ (เช่น ชั้นความลับ)
 • ขนาดอัตโนมัติของอักษร คือ 200%, เปลี่ยนแปลงได้โดยเพิ่มโค้ด |ขนาด4 = แล้วใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "%")
 • เขียนทับข้อความและรูปแบบทั้งหมดได้ด้วยโค้ด |เขียนทับ4 =
เส้น
เส้น
 • ว่าด้วยเส้นคั่นใต้ข้อความทั้งหมด
 • ความยาวอัตโนมัติของเส้น คือ 7em, เปลี่ยนแปลงได้โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดเส้น = แล้วใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "em")
 • ไม่แสดงเส้น ทำได้โดยเพิ่มโค้ด |เส้น = แล้วปล่อยว่างไว้อย่างนั้น

ตราครุฑ แก้ไข

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1
2
3
4
5 รูปที่ใช้อัตโมัติ
6
7

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

ตัวอย่างที่ 1 แก้ไข

โค้ด แก้ไข

{{หค
|1 = ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ<br>สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
|2 = ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓
|3 = เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
}}

หรือ

{{หค
|ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ<br>สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
|ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓
|เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
}}

ผลลัพธ์ แก้ไข

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓
เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

ตัวอย่างที่ 2 แก้ไข

โค้ด แก้ไข

{{หค
|1 = คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
|2 = ที่ ๑๔/๒๕๖๓
|3 = เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่
|4 = คู่ฉบับ
}}

หรือ

{{หค
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
|ที่ ๑๔/๒๕๖๓
|เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่
|คู่ฉบับ
}}

ผลลัพธ์ แก้ไข

คู่ฉบับ
ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ที่ ๑๔/๒๕๖๓
เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่

ตัวอย่างที่ 3 แก้ไข

โค้ด แก้ไข

{{หค
<!-- ข้อความหลัก (ใต้ครุฑ) -->
|1 = ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|2 = เรื่อง การแต่งกายของนิสิต
|3 = พ.ศ. ๒๕๖๒

<!-- ครุฑ -->
|ขนาดครุฑ = 80
|อธิบาย = ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|รูป = Phra Kiao.svg
}}
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต

หรือ

{{หค
|ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|เรื่อง การแต่งกายของนิสิต
|พ.ศ. ๒๕๖๒
|ขนาดครุฑ = 80
|อธิบาย = ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|รูป = Phra Kiao.svg
}}
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต

ผลลัพธ์ แก้ไข

ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การแต่งกายของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต

ดูเพิ่ม แก้ไข