ตำนานเห่เรือ

ตำนานเห่เรือ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมยา. (2460). "คำนำ ว่าด้วยตำนานเห่เรือ". ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมกาพย์เห่เรือ [น. (1)–(16)]. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์เปนของแจกในงานศพ นายพลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ปีมเสง นพศก พ.ศ. 2460].
2 ________. (2464). "อธิบายตำนานเห่เรือ". ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมกาพย์เห่เรือ [น. (1)–(11)]. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในงานกฐินพระราชทาน จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2464].