พระราชบัญญัติตั้งศาลฯ ที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ

พระราชบัญญัติฯ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้