สถานีย่อย:รัฐธรรมนูญ/ประเทศไทย/อำนาจพิเศษ

รัฐธรรมนูญไทย
อำนาจพิเศษ

มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 แก้ไข

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2502
 2. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2502
 3. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2504
  1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 6118/2504 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2504
 4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2504
  1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สผ. 10026/2504 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2504
 5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2505
  1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สผ. 5114/2505 ลงวันที่ 27 เมษายน 2505
 6. คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา (พ.ศ. 2507–2510)