สถานีย่อย:การประพาส

การประพาส
วรรณกรรมเกี่ยวกับการเดินทางของราชวงศ์ จำแนกตามผู้เดินทาง

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ แก้ไข

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ แก้ไข

การประพาสชวา แก้ไข

การประพาสต้น แก้ไข

การประพาสภาคกลาง แก้ไข

การประพาสภาคตะวันตก แก้ไข

การประพาสภาคตะวันออก แก้ไข

การประพาสมลายู แก้ไข

การประพาสยุโรป แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา แก้ไข

ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า แก้ไข

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ แก้ไข

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา แก้ไข

นเรศรวรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ แก้ไข

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ แก้ไข

การเสด็จภาคเหนือ แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาฯ กรมพระยา แก้ไข

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ, พระบาทสมเด็จพระมหา แก้ไข

ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง แก้ไข

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ แก้ไข

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา แก้ไข

อริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ), สมเด็จพระ แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข

เชิงอรรถ แก้ไข

  1. 1.0 1.1 ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ยังมีชีวิตอยู่ — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  2. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายยังไม่เกิน 50 ปี (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต พ.ศ. 2559) และผู้สร้างสรรค์อีกผู้หนึ่ง (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ยังมีชีวิตอยู่ — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  3. 3.0 3.1 3.2 ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายยังไม่เกิน 50 ปี (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2520) — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  4. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่เกิน 50 ปีนับแต่โฆษณาครั้งแรก (พ.ศ. 2537) — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์