สถานีย่อย:สภาผู้แทนราษฎรไทย

เครื่องหมายของสภาผู้แทนราษฎรไทย

การยุบสภาแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2481
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526
 3. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529
 4. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531
 5. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
 6. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538
 7. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539
 8. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543
 9. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
 10. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 11. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
งานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแก้ไข

รายงานการประชุมแก้ไข

หนังสือโต้ตอบแก้ไข