ดัชนี:สัญญากรุงเทพฯ กับกรุงอังกฤษเป็นทางไมตรีค้าขายกัน (๒๓๓๙).pdf

สารบัญ
  1. หนังสือสัญญา (น. ๒–๑๘)
  2. กดหมายอย่างพ่อค้า (น. ๑๘–๒๐)
  3. พิกัดภาษีนอกแลใน (น. ๒๒–๒๔)
  4. ไขข้อสัญญาฮาริปาก (น. ๒๖–๔๖)
  5. พิกัดอากอรแลสมภักษร (น. ๔๖–๕๐)
  6. กดหมายเรื่องเกบภาษี (น. ๕๐–๕๔)
  7. ปิดตรา (น. ๕๔)