ดัชนี:โคลงโบราณ - ๒๔๖๒.pdf

โคลงโบราณ - ๒๔๖๒.pdf

  1. คำนำ, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
  2. โคลง, โดย พญาตรัง (ผู้รวบรวม)