วิกิซอร์ซ:งาน/2566

งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2566
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

 1. ตำนานเมือง (พ.ศ. 2481)
  ผู้สร้างสรรค์: ราชบัณฑิตยสถาน
 2. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471)
 3. เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล (พ.ศ. 2477)
 4. ราชาธิราช เล่ม 4 (พ.ศ. 2432)
  ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน) และคณะ
 5. พระประวัติสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส. 2405–2486 (พ.ศ. 2487)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 6. ประเทศอังกฤษในระหว่างสงคราม (พ.ศ. 2483)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 7. อธิบายว่าด้วยยศเจ้า (พ.ศ. 2472)
 8. ชีวประวัติของข้าพเจ้า (พ.ศ. 2512)
 9. ภาพยนตร์ในเมืองไทย (พ.ศ. 2514)
  ผู้สร้างสรรค์: สมชาย พุ่มสอาด
 10. ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2491)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 11. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)

มีนาคมแก้ไข

 1. ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2503)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 2. หนังสือว่าด้วยอำนาจผีแลผีหลอก (พ.ศ. 2432)
 3. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร (พ.ศ. 2505)
 4. ตำราไสยศาสตร์ (พ.ศ. 2508)
  ผู้สร้างสรรค์: อนันต์ คุณานุรักษ์
 5. พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 6. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)